Strona główna » Regulamin
Kategorie
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin sklepu

1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Sprzedawca – Fashion Sport Marek Rynkiewicz Lipowa 1 19-420 Kowale Oleckie nip 8471409879

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

– pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 668217734  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 – koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@agrolinij.pl

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.agrolinija.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów.

 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, zawierana w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. W przypadku Konsumentów stosuje się do niej przepisy dotyczące umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 7. Rejestracja – jednorazowa procedura polegająca na utworzeniu przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie Internetowym w celu zapamiętania danych Klienta i wykorzystania ich w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.

2. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.agrolinija.pl .

 2. Przed złożeniem Zamówienia, Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

 3. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskiej walucie i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki określonych w cenniku dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Koszty te są również podane podczas składania zamówienia.

 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet.

 5. Sklep ma obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować Towary, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Sprzedawca nie gwarantuje, że monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.

 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: a. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

b. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

 1. Klient zobowiązany jest do niepublikowania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od zawarcia umowy, bez podania przyczyny. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy w tym trybie znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Należy go wypełnić i przesłać na podany w nim adres e-mail bądź listownie.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej www.agrolinija.pl .

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 3. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien dodać wybrany Towar do koszyka, określić rodzaj płatności, rodzaj Towaru i adres jego dostawy, a następnie potwierdzić złożone Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 4. Umowę z Konsumentem uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia.

 5. Umowę z Klientem niebędącym Konsumentem uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, co ma miejsce w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

4. PŁATNOŚCI

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:

 1. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

20 1140 2004 0000 3702 7921 9398 , w tytule płatności wystarczy podać numer Zamówienia,

 1. Za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartą płatniczą) PayPal ,Paynow

 2. Gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera.

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem realizacja zamówienia płatnego:

 1. za pobraniem – następuje niezwłocznie

 2. przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia nie ze swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę.

 1. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, zamówienie płatne za pobraniem jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy, zaś zamówienie płatne przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy

 2. Czas wysyłki przedmiotu umowy określony jest na stronie Towaru. W przypadku Zamówień składających się z wielu Towarów, pod uwagę brany jest najdłuższy czas wysyłki spośród wszystkich Towarów.

 3. Dostawa Towaru wykonywana jest pod adres wskazany przez Klienta podczas procesu składania Zamówienia. W przypadku nieprawidłowego, uniemożliwiającego dokonanie wysyłki lub ją opóźniającego wypełnienia formularza zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o nieprawidłowościach.

 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 5. Dostawy realizowane są przy pomocy wyspecjalizowanych firm kurierskich bądź Poczty Polskiej na koszt Klienta.

 6. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego).

 7. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE / RĘKOJMIA

 1. Klient może zgłaszać reklamacje zakupionego towaru w ciągu dwóch lat od momentu zakupienia towaru.

 2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 3. Reklamację można złożyć:

  1. przy pomocy poczty elektronicznej, na adres sklep@agrolinija.pl ,

  2. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.agrolinija.pl ,

  3. listownie na adres: Fashion Sport Marek Rynkiewicz Lipowa 1 19-420 Kowale Oleckie 

   z dopiskiem „reklamacja Agrolinija.pl”.

 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail Klienta, określenie przedmiotu, którego reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

 5. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. W celu dokonania reklamacji, należy go wypełnić i przesłać na podany w nim adres e-mail, bądź listownie.

 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do konta, bądź listownie, w zależności od sposobu reklamacji.

 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za towar, należność zostanie zwrócona w taki sam sposób, w jaki Konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie zamieszczonych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.02.144.1204). Obie zgody zostają wyrażone poprzez wyróżniające się od regulaminu oświadczenie woli użytkownika złożone podczas rejestracji/złożenia Zamówienia.

 2. Wszelkie dane osobowe Klientów znajdujące się w posiadaniu Sprzedawcy zbierane i przetwarza są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

 3. Rejestrując się na stronie Sklepu, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.

 4. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgodę, jak również zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić a następie cofnąć zgodę na przesyłanie innych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Sklepu.

 5. Wszelkie zmiany dokonywane w regulaminie, dla swojej ważności wymagają, by Klienci zostali o nich poinformowani na co najmniej 30 dni przed wejściem tych zmian w życie (na wskazany adres e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 6. Aktualny regulamin jest dostępny do pobrania w zakładce „regulamin” (https://agrolinija.pl/regulamin-pm-11.html). Klienta obowiązuje Regulamin w wersji zaakceptowanej przez niego w momencie składania Zamówienia. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i zgłosi Sprzedawcy wybór aktualnego jako obowiązującego.

 7. Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 8. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Konsumentem mogą być rozwiązywane:

  1. na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub

  2. na drodze procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub

  3. na drodze innych zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta.

 9. Sprzedawca stosuje się do zbiorów zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami (Kodeks Dobrych Praktyk).

 10. Sprzedawca chroni dane Klientów zgodnie polityką prywatności określoną w załączniku nr 4 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego www.igropol.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno (bądź też partiami/w częściach) termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (bądź też partii/części).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas przy pomocy poczty elektronicznej, na adres sklep@agrolinija.pl bądź też listownie na adres: Fashion Sport Marek Rynkiewicz Lipowa 1 19-420 Kowale Oleckie , z dopiskiem „reklamacja Agrolinija.pl” o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasz numer telefonu to +48 668217734.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej na adres e-mail sklep@agrolinija.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego igropol.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pouczenie:

Poniżej znajduje się przykładowa treść formularza odstąpienia od umowy (formularz taki należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

………………………………
Miejscowość , data

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

……………………………………………………….
dane konsumenta (imię, nazwisko, nr telefonu)

……………………………………………………….
dane konsumenta (adres)

Fashion Sport 
19-420 Kowale Oleckie
Lipowa 1
 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):……………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data: ……………………………………………………………………………………………………………………………

(*Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 do Regulaminu sklepu internetowego www.igropol.pl

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Pouczenie:

Poniżej znajduje się przykładowa treść formularza reklamacyjnego (formularz taki należy wypełnić i odesłać w przypadku reklamacji zakupionego towaru).

………………………………

Miejscowość , data

Reklamacja Towaru

……………………………………………………….
dane konsumenta (imię, nazwisko, nr telefonu)

……………………………………………………….
dane konsumenta (adres)

Fashion Sport 
19-420 Kowale Oleckie
Lipowa 1

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w Państwa sklepie, w dniu …..… towar jest wadliwy. Wadliwość polega na ……………………………………………………………………….………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe na podstawie kodeksu cywilnego żądam
(należy wybrać i podkreślić jedno z żądań):

• wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)

• nieodpłatnej naprawę towaru (art. 561 § 1 kc)

• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: …………………..……) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1 kc)

• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………. (art. 560 § 1 kc)

Podpis

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu